Kanoniczne erygowanie klasztoru Mniszek Klarysek Kapucynek w Wykrocie – Gadomskich w diecezji łomżyńskiej i zamknięcie klauzury

Nasza Wspólnota Mniszek Klarysek Kapucynek w Wykrocie – Gadomskich w miejscowości Gadomskie (w parafii Myszyniec) jest już kanonicznie erygowanym klasztorem.

W uroczystość św. Franciszka z Asyżu, dnia 4 października b.r., podczas Mszy św. pod przewodnictwem J.E. Ks. Biskupa Janusza Stepnowskiego, Kanclerz Kurii  ks. Artur Szurawski odczytał Dekret naszego Ks. Biskupa Diecezji Łomżyńskiej, Janusza Stepnowskiego, dot. kanonicznego erygowania naszego klasztoru. Podczas tej uroczystości również został odczytany Dekret o ustanowieniu klauzury papieskiej dla naszej Wspólnoty.

         O. Grzegorz Filipiuk OFMCap, Asystent Mniszek Klarysek Kapucynek z ramienia Prowincji Warszawskiej Braci Kapucynów, jako Delegat Ojca Prowincjała Łukasza Woźniaka OFMCap, przekazał nam słowa zachęty i swoje błogosławieństwo.

         W tej uroczystości brała udział delegacja naszych Sióstr Mniszek Klarysek Kapucynek z klasztoru w Przasnyszu, który to klasztor fundował naszą wspólnotę.  Klasztor w Przasnyszu reprezentowała Matka Opatka s. Maria Daria Kucińska OSCCap, wraz z kilkoma siostrami z Zarządu

         Następnie po zakończeniu Mszy św. i po uroczystej kolacji, Ks. Biskup Janusz Stepnowski wraz z towarzyszącym mu ks. Krzysztofem Chodkowskim, Diecezjalnym Referentem ds. Życia Konsekrowanego, przewodniczył uroczystej Kapitule Wyborczej Opatki i Zarządu naszego klasztoru. Opatką została wybrana s. M. Beata Morawska OSCCap, Wikarią s. M. Liliana BugałaOSCCap, a Radną  s. M. Amata Lisowska OSCCap

         W naszym chórze zakonnym Ks. Biskup wraz z towarzyszącymi mu kapłanami uroczyście ogłosił wyniki wyborów wobec całej wspólnoty jak i zaproszonych Sióstr z Przasnysza. Po Wyznaniu Wiary przez nowo wybraną Opatkę s. M. Beatę i po modlitwie nad nią przez Ks. Biskupa, nastąpił moment homagium, składania życzeń nowej Opatce jak i siostrom z Zarządu.

         Na zakończenie tej uroczystości w chórze zrobiono wszystkim obecnym pamiątkowe zdjęcia wraz z Ks. Biskupem.

         Ten nowy etap w życiu naszej wspólnoty polecamy Waszym życzliwym modlitwom i pamięci, zapewniając o naszej stałej modlitwie w Waszych intencjach.

         Z radością i wdzięcznością dziękujemy Panu Bogu, Matce Bożej, opiekunce Zakonu Serafickiego, jak i naszym świętym, św. Franciszkowi i św. Klarze za otrzymany dar i łaskę, polecając się ich opiece i wstawiennictwu.

                                      Wasze Siostry, Mniszki Klaryski Kapucynki z Wykrotu

Niedziela Świętej Rodziny Mt 2, 13-15. 19-23

Posłuszeństwo Józefa jest konsekwencją jego zawierzenia. To Bóg dokonywał w jego życiu wyborów i prowadził go tam, gdzie powinien być. Wartość wiary polega na tym, aby mimo braku potwierdzenia przez zmysły ufać Bożemu słowu i wypełniać je. Każda sytuacja i każda chwila jest darem i naszą szansą zbliżenia się do Boga.

Źródło życia

,,(…) miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością”. 1 J 4,7-8

Bóg jest źródłem życia, do którego prowadząca ścieżka, nazywa się miłość. Dzięki miłości jest możliwe życie na naszej planecie. Kochać – znaczy chronić i pomagać.

s.M.Sara OSCCap.

IV Niedziela Adwentu Mt 1,18-24

W życiu Józefa bardzo ważną rolę odgrywało posłuszeństwo woli Bożej, którą realizował bez analizowania, czy jest ona zgodna z logiką i zdrowym rozsądkiem. Był zawsze uległy jak ziarnko piasku, które zagarnęła fala oceanu. Oddawanie Bogu wszystkiego na bieżąco, sprawia, że On kształtuje ludzkie myśli i czyny, całą naszą codzienność.

III Niedziela Adwentu

W Ewangelii na III Niedzielę Adwentu Mt 11,2-11 Jezus odpowiada uczniom Jana Chrzciciela, czy jest Mesjaszem, wskazując na swoje czyny. Do Jana odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: ,,Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, Jemu prostujcie ścieżki” Mt 3,3. Dzisiaj ścieżki naszego życia prostują żywe Słowo Boże – Ewangelia oraz cała nauka Magisterium Kościoła. Są one lampą, która oświetla i wskazuje nam właściwą drogę. Bóg pragnie, abyśmy oddali Mu nasze predyspozycje psychiczne i fizyczne, zawierzając całkowicie. Wtedy On sprawi, że staniemy się Jego narzędziami, przez które On sam będzie uzdrawiał i zbawiał.

II Niedziela Adwentu – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny Łk 1,26-38

Niech mi się stanie według Twego Słowa

,,Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa”

Łk 1,38

Maryja nie wzbraniała się przed wolą Boga, ale była poddana jak wosk, topniejący pod dotykiem ,,Jego palców”. W samotności rozważała każde Jego Słowo, a miarą Jej samotności była miłość. Im większa jest miłość, tym głębsza samotność i doskonalsza kontemplacja Stwórcy.

s.M.Sara OSCCap.

Nie wraca bezowocne

„(…) słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa”. Iz 55,11

Słowo Boże wskazuje nam „ciemne zakamarki” naszego życia. Wiedząc, że zmiana jest konieczna, trzymamy się mocno prowadzących donikąd ścieżek. Wyzwolenie od przestarzałych struktur otwiera nowe horyzonty wiary i radości.

s.M.Sara OSCCap.

Niemożliwe staje się możliwym

„Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden,
aby uprawiał go i doglądał“. Rdz 2,15

Kto żyje w harmonii z samym sobą i całą naturą, ten będzie odkrywał, że Bóg jest Panem całego kosmosu. Kto w Niego i Jemu wierzy, ten będzie doświadczał, że niemożliwe staje się możliwym.

s.M.Sara OSCCap.